رفتن به محتوای اصلی
x

دریافت کارت مجوز حضور در آزمایشگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دوره بهداشت و ایمنی عمومی را گذرانده اند جهت دریافت کارت مجوز حضور در آزمایشگاه با همراه داشتن یک قطعه عکس به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند( غیر از روزهای چهارشنبه)

بدیهی است حضور دانشجویان در آزمایشگاههای دانشکده صرفاً با ارائه کارت معتبر ذکر شده امکان پذیر است

 معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مواد

تحت نظارت وف ایرانی