رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی Totally Printable and Cost Effective Nano-Structured Thin Film CIS2 Solar Cell

ارائه سمینار علمی "Totally Printable and Cost Effective Nano-Structured Thin Film CIS2 Solar Cell" توسط جناب آقای دکتر مهدی دهقانی از دانشگاه صنعتی شریف

تحت نظارت وف بومی