رفتن به محتوای اصلی
x

شماره تلفن‎های مهم در موقع بروز خطر و سانحه

اورژانس : ۱۱۵ بهداری دانشگاه : ۲۹۴۹ آتش نشانی : ۱۲۵ آتش نشانی دانشگاه : ۲۹۲۲ انتظامات دانشکده مهندسی مواد : ۲۹۶۹ - ۲۹۱۹ - ۲۹۶۳ انتظامات دانشگاه : ۲۹۱۰ دفتر دانشکده مهندسی مواد : ۲۷۵۰ - ۲۷۵۱

تحت نظارت وف ایرانی