رفتن به محتوای اصلی
x

کسب عنوان عضو برتر شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو در ارزيابي سال های 1384، 1385 و 1386 در بين ۴۳ عضو شبکه آزمايشگاهی ستاد فناوری نانو

کسب عنوان عضو برتر شبکه آزمايشگاهی فناوری نانو در ارزيابي سال های 1384، 1385 و 1386 در بين ۴۳ عضو شبکه آزمايشگاهی ستاد فناوری نانو

تحت نظارت وف بومی