رفتن به محتوای اصلی
x

کسب عنوان کارشناس برتر سومين، چهارمين و پنجمين دوره ارزيابی اعضای شبکه آزمايشگاهی ستاد ويژه توسعه فناوری نانو

کسب عنوان کارشناس برتر سومين، چهارمين و پنجمين دوره ارزيابی اعضای شبکه آزمايشگاهی ستاد ويژه توسعه فناوری نانو توسط سرکار خانم دکتر مريم کرباسی

تحت نظارت وف ایرانی