رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

عباس بهرامی

مواد پیشرفته
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915765
 • 03133912752
حمیدرضا سلیمی جزی

مهندسی سطح و خوردگی
هیات علمی, استاد
 • 03133915769
 • 03133912752
کیوان رئیسی

مهندسی سطح و خوردگی
هیات علمی, استاد
 • 03133915724
 • 03133912752
محمدحسین عنایتی
دوره ریاست 1401-98
مواد پیشرفته
هیات علمی, استاد
 • 03133915730
 • 03133912752
ابوذر طاهری زاده

فرایند و فراوری
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915742
 • 03133912752
مهران نحوی

مواد پیشرفته
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
 • 03133915743
 • 03133912752
علی اشرفی

مهندسی سطح و خوردگی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915747
 • 03133912752
ابوذر طاهری زاده

فرایند و فراوری
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 03133915742
 • 03133912752
مهدی احمديان
مواد پیشرفته
هیات علمی, دانشیار

 • 03133915745
 • 03133912752
عبدالمجید اسلامی
مهندسی سطح و خوردگی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار

 • 03133915706
 • 03133912752
علی اشرفی
مهندسی سطح و خوردگی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار

 • 03133915747
 • 03133912752
فخرالدين اشرفی‌زاده
مهندسی سطح و خوردگی
هیات علمی, استاد
دوره ریاست 73-68
 • 03133915714
 • 03133912752
عباس بهرامی
مواد پیشرفته
معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار

 • 03133915765
 • 03133912752
مسعود پنجه‌پور
فرایند و فراوری
هیات علمی, دانشیار

 • 03133915739
 • 03133912752
مهشید خرازیها
مواد پیشرفته
هیات علمی, دانشیار

 • 03133915702
 • 03133912752
کیوان رئیسی
مهندسی سطح و خوردگی
هیات علمی, استاد

 • 03133915724
 • 03133912752
احمد رضائیان
فرایند و فراوری
معاون پژوهشی, هیات علمی, کمیته ایمنی, استادیار

 • 03133915768
 • 03133912752
محمد رضایت
فرایند و فراوری
هیات علمی, استادیار

 • 03133915709
 • 03133912752
حمیدرضا سلیمی جزی
مهندسی سطح و خوردگی
هیات علمی, استاد

 • 03133915769
 • 03133912752
علی شفیعی
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد

 • 03133915740
 • 03133912752
مرتضی شمعانیان
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
دوره ریاست 92-91
 • 03133915737
 • 03133912752
ابوذر طاهری زاده
فرایند و فراوری
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار

 • 03133915742
 • 03133912752
محمدرضا طرقی نژاد
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
دوره ریاست 98-92
 • 03133915726
 • 03133912752
مسعود عطاپور
مهندسی سطح و خوردگی
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد

 • 03133915735
 • 03133912752
مهدی علیزاده
فرایند و فراوری
هیات علمی, دانشیار

 • 03133915765
 • 03133912752
رحمت الله عمادي
مواد پیشرفته
هیات علمی, استاد

 • 03133915725
 • 03133912752
محمدحسین عنایتی
مواد پیشرفته
هیات علمی, استاد
دوره ریاست 1401-98
 • 03133915730
 • 03133912752
مریم کرباسی
فرایند و فراوری
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
سرپرست ارتباط با صنعت
 • 03133915715
 • 03133912752
احمد کرمانپور
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد

 • 03133915738
 • 03133912752
فتح الله کریم زاده
مواد پیشرفته
هیات علمی, استاد

 • 03133915744
 • 03133912752
شیدا لباف
مواد پیشرفته
هیات علمی, دانشیار

 • 03133915708
 • 03133912752
محمود مرآتیان
فرایند و فراوری
هیات علمی, دانشیار
دوره ریاست 91-89
 • 03133915722
 • 03133912752
سیدرضا مرتضوی درچه
مواد پیشرفته
هیات علمی, استادیار

 • 03133915733
 • 03133912752
مهران نحوی
مواد پیشرفته
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار

 • 03133915743
 • 03133912752
بهزاد نیرومند
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
دوره ریاست 92-92
 • 03133915731
 • 03133912752
سیما ترکیان

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
سالت اسپری و خوردگی
 • 03133915718
 • 03133912752
رئوف رحیم زاده

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۱۷
 • 03133912752
مجتبی شیخی

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
انجماد و کارگاه ریخته گری
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۵۶
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۵۲
محسن صانع پور

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
جوشکاری و کارگاه پروژه و ساخت
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۲۷
 • 03133912752
ناهید صرامی

کمیته ایمنی, کارمند, کارشناس آزمایشگاه
پراش پرتو ايکس (XRD)
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۵۰
 • 03133912752
مرتضی صفری

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
عملیات حرارتی
 • 031۳۳۹۱۵۷۲۰
 • 03133912752
فریبا صمدی

کارمند, کارشناس آموزشی

 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۲۱
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۵۲
نصراله عربیان

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
متالوگرافي
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۵۲
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۵۲
فاطمه فتحی

کارمند
رئیس اداره امور عمومي
 • ۰۳1۳۳۹۱۵۷۰۴
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۵۲
مليحه مجیری

کارمند, منشی دانشکده

 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۵۱
 • 03133912752
مهرنوش محمودی

کارمند, کارشناس پژوهشی

 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۶۳
 • 03133912752
طاهره مومنی

کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
و شبکه و مسئول وب سایت
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۳۴
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۵۲
سید مجتبی مویدی

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
خواص مکانيکي مواد
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۵۷۱۰
 • 03133912752
امیر حسین نصر

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
مواد قالبگیری و کارگاه مدل سازي
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۵۸
 • 03133912752
محمد نوربخش

کارمند, کارشناس آزمایشگاه
متالورژی استخراجی و آناليز حرارتي
 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۱۹
 • 03133912752
الهه ولایتی

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی

 • ۰۳۱۳۳۹۱۵۷۰۳
 • ۰۳۱۳۳۹۱۲۷۵۲
سیدمحمود منيرواقفي

مهندسی سطح و خوردگی
بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915741
 • ۰۳۱۳۶۲۸۱۷۴۸
حسین ادریس


بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915705
 • 03133912750
 • 03133912752
حسین تویسرکانی


بازنشسته, هیات علمی, مربی
 • 03133915705
 • 03133912750
 • 03133912752
احمد ساعتچی
دوره ریاست 89-87

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133912750
 • 03133912752
علی سعیدی
دوره ریاست 84-80

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915705
 • 03133912750
 • 03133912752
مهدی صالحی


بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915715
 • 03133912750
 • 03133912752
علی اکبر ضیائی موید
دوره ریاست 64-62

بازنشسته, هیات علمی, استاد
محمدحسن عباسی
دوره ریاست 68-64 و 76-73

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915707
 • 03133912750
 • 03133912752
فاطمه علوی


بازنشسته, هیات علمی, مربی
 • 03133915705
 • 03133912752
محمدحسین فتحی
دوره ریاست 87-84

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915705
 • 03133912750
 • 03133912752
محمدعلی گلعذار
دوره ریاست 80-76

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915736
 • 03133912750
 • 03133912752
احمد منشی


بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03113915705
 • 03133912750
 • 03133912752
عباس نجفی زاده


بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133912750
 • 03133912752
محمود مرآتیان
دوره ریاست 91-89
فرایند و فراوری
هیات علمی, دانشیار
 • 03133915722
 • 03133912752
مرتضی شمعانیان
دوره ریاست 92-91
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915737
 • 03133912752
بهزاد نیرومند
دوره ریاست 92-92
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915731
 • 03133912752
محمدرضا طرقی نژاد
دوره ریاست 98-92
فرایند و فراوری
هیات علمی, استاد
 • 03133915726
 • 03133912752
محمدعلی گلعذار
دوره ریاست 80-76

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915736
 • 03133912750
 • 03133912752
علی سعیدی
دوره ریاست 84-80

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915705
 • 03133912750
 • 03133912752
محمدحسین فتحی
دوره ریاست 87-84

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915705
 • 03133912750
 • 03133912752
احمد ساعتچی
دوره ریاست 89-87

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133912750
 • 03133912752
علی اکبر ضیائی موید
دوره ریاست 64-62

بازنشسته, هیات علمی, استاد
محمدحسن عباسی
دوره ریاست 68-64 و 76-73

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915707
 • 03133912750
 • 03133912752
فخرالدين اشرفی‌زاده
دوره ریاست 73-68
مهندسی سطح و خوردگی
هیات علمی, استاد
 • 03133915714
 • 03133912752
محمدحسن عباسی
دوره ریاست 68-64 و 76-73

بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 03133915707
 • 03133912750
 • 03133912752
عباس امینی


همکاران سابق
عبدالمجید باقری


همکاران سابق
ماشاالله حیدری
امین اموال

همکاران سابق
مجتبی خلقی


همکاران سابق
مجتبی رسولی
کارشناس آزمایشگاه

همکاران سابق
محمد رضایی


همکاران سابق
زهرا شوشتریان


همکاران سابق
کامران صائبی
قطب فولاد

همکاران سابق
 • 03133912752
محمود صادقی
کارشناس آزمایشگاه

همکاران سابق
حکمت الله صفری
جمعدار

همکاران سابق
اصغر عبادی منش


همکاران سابق
مهین کارگشا
کارشناس آزمایشگاه

همکاران سابق
عباسعلی کوزه دانی


همکاران سابق
فتح الله مجیری


همکاران سابق
رویا میررکنیان
کارشناس کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همکاران سابق
اصغر نوری
کارشناس آزمایشگاه

همکاران سابق
داوود هدایتی


همکاران سابق

تحت نظارت وف ایرانی