رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه انجماد پیشرفته

خدمات:

 ذوب قوسی مجدد در خلاء (VAR)

ذوب القائی در خلاء (VIM)

آزمایشگاه خوردگي و سالت اسپری

خدمات:

آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک

آزمون ولتامتری چرخه ای

آزمایشگاه SEM

خدمات:

طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS یا EDX)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

تحت نظارت وف ایرانی