رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه تبدیل انرژی

خدمات:

آزمون خوردگی کاویتاسیون

 

آزمایشگاه سطح و پایش

خدمات:

زبری سنجی یا پروفیل سنجی یا رافنس سنجی برای پوشش های ضخیم و نازک

آزمایشگاه خوردگي و سالت اسپری

خدمات:

آزمون پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک

آزمون ولتامتری چرخه ای

آزمایشگاه SEM

خدمات:

طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS یا EDX)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

تحت نظارت وف ایرانی